User Rating: 0 / 5

Mokyklos specialioji pedagogė Daiva Simanavičienė

DARBO GRAFIKAS

spec darbo graf

 

Specialiosios pedagogės pagalbos mokiniui tikslas

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime.

Mokyklos specialiojo pedagogo  funkcijos

◊ Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.
◊ Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
◊ Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
◊ Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas.
◊ Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais.
◊ Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo(si) ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

Pirmas žingsnis. Kai iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, mokytojas pildo anketą ir kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.
Antras žingsnis. Vaiko gerovės komisija, gavusi tėvų sutikimą, atlieka pirminį Įvertinimą, kurį sudaro pedagoginis, psichologinis, socialinis mokinio įvertinimas. Komisija gali paprašyti tėvų pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
Trečias žingsnis. Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, skiria Švietimo pagalbą (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba) arba, iškėlusi prielaidą, kad mokiniui reikia skirti Specialųjį ugdymą(si) (pritaikyti, individualizuoti bendrąsias programas ir(ar) skirti specialiojo pedagogo pagalbą), gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl išsamesnio Įvertinimo.
Ketvirtas žingsnis. Pedagoginė psichologinė tarnyba atlieka kompleksinį Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir skiria specialųjį ugdymą(si) ir (ar) Švietimo pagalbą. Tėvams sutikus, įforminamas specialusis ugdymasis.

Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymo(si) ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos.

Naudingos nuorodos:

◊ Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) - www.marijampoleppt.lt
◊ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – www.sppc.lt
◊ Vaiko raidos centras – 
www.raida.lt