User Rating: 0 / 5

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės papildymas.

Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pozityvaus, tinkamo elgesio tvarka

Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

Mokamos pailgintos dienos grupės (popamokinės veiklos) paslaugos teikimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka. 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka.

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.

Priėmimo į Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Neformaliojo vaikų švietimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje organizavimo tvarka.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotuojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas.

Mokinių pažintinės veiklos organizavimo ir veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei asmenų stebėsenos ir kontrolės teritorijoje tvarkos aprašas.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių papildomų darbų ir programos kartojimo organizavimo tvarkos aprašas.

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje prevencijos taisyklėsalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje prevencijos taisyklės