Spausdinti

User Rating: 0 / 5

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m.

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas aprašas ir pakeitimai

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programų formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Švietimo finansavimas ir aprūpinimas

Ugdymo karjerai programa

Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas

Renginių organizavimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarka

Tėvų informavimo apie mokinių mokymosi pasiekimus, prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka

Vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Mokyklinio geltonojo autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

Peržiūros: 7625