Vizija - išlikti dešimtmete mokykla, atitinkančia bendruomenės poreikius, sugebančia išugdyti vaiką, tinkamai pasirengusį tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui kintančioje aplinkoje.

Misija - teikti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, garantuojantį mokymosi tęstinumą. Ugdyti atvirą demokratijai, savarankišką, gebantį save realizuoti pilietį.

 

Mokyklos strateginiai prioritetai:

 1. Švietimo kokybės gerinimas.
 2. Tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas.
 3. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 4. Mokinių karjeros planavimo įgūdžių ugdymas ir profesinis informavimas

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys: 

 1. Švietimo paslaugų modernizavimas.
 2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų ugdymas.
 3. Ugdymo kokybės gerinimas.

 

Mokyklos veiklos prioritetai 2016 metams.

 1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus.
 2. Laiku ir tinkamai organizuoti mokymosi pagalbos teikimą mokykloje.
 3. Užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę.
 4. Bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis, siekiant geresnės ugdymo kokybės.
 5. Stiprinti prevencinę veiklą mokykloje.

Tikslai ir uždaviniai 2016 metams:

 1. Tobulinti pamokos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą.
  • Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.
  • Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.
  • Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose, efektyvinant ugdymo(si) pagalbos teikimą.
  • Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.
 2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, šiandienos mokiniui reikalingas kompetencijas ir gebėjimus.
  • Tikslingai taikyti įvairius integracijos būdus ugdymo procese.
  • Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.
  • Efektyvinti klasės auklėtojo veiklą, ugdant mokinio vertybines nuostatas.
  • Lavinti mokinių bendrąsias kompetencijas, įvairinant neformaliojo švietimo užsiėmimų spektrą.
 3. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.
  • Efektyvinti klasės auklėtojo veiklą stiprinant klasių bendruomenes.
  • Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime.
  • Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant mokyklos veiklą bei pasiekimus.
 4. Kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokyklos aplinką, laiduojančią gerą ugdymo(si) kokybę.
  • Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.
  • Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.
  • Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas.