User Rating: 0 / 5

1360249371 komanda1

Ugdymas karjerai 

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys gebėtų sėkmingai pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, gebėtų pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant bei įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo rinkos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti savo karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką.

Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susidaryti individualų ugdymosi karjerai planą.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus VIII ir X klases.
 • Susitikti su Marijampolės PRC bei gimnazijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatorius klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja užsiėmimus karjeros ugdymo (-si) temomis mokiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo (-si) karjerai tema.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. Nuorodos – www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba –www.jrd.lt

 

Asmenybės profesinio kryptingumo nustatymas pagal Dž. Hollandą

SOCIALINIŲ BEI PSICHOLOGINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PROFESIJOS PASIRINKIMUI

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. 

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnę profesinę raidą ir mokymąsi. 

Mokykloje teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

 • ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, ekskursijos ir kt.);
 • profesinis konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos);
 • profesinis informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas, susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, išvykos į kitas švietimo įstaigas ir kt.).

 

Karjeros specialistė mokiniams teikia šias paslaugas:

 • padeda pažinti, įvertinti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • siekia išsiaiškinti mokinio profesinį kryptingumą, profesijos tinkamumą;
 • susipažindina su informacija apie aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas ir trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
 • sudaro individualų ugdymosi planą;
 • padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Konsultacijos vyksta iš anksto suderinus laiką.

Karjeros specialistė Eglė Šitkauskienė

(mob. 8 646 614787, el. paštas Egle.Sitkauskiene@kalvarijosgimnazija.lt)

 

Karjeros koordinatorė Renata Jarimavičienė