User Rating: 0 / 5

Kalvarijos sav. Jungn pagrindin mokyklaOlweus (OPKUS) programa

Siekdama aukštos kokybės ir gerų rezultatų smurto ir patyčių prevencijos darbe bei kurdama gerą psichologinį klimatą, mokykla nuo 2017-2018 m.m. įsijungė į Olweus patyčių prevencijos projektą.

Vadovaujantis Olweus programos principais, mokykloje sukurta prevencinio darbo sistema, kuri integruota į bendrą mokyklos veiklą. Visa mokyklos bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Mokinių apklausų duomenys rodo mažėjantį patyčių mokykloje procentą: 2017 m. - 19,2%, 2018 m.- 14,7%, 2019 m. – 5,6 %.

Siekdama užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą, 2019 m. kovo 4 d.  mokykla pasirašė sutartį dėl Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo mokykloje ir įsipareigojo toliau vykdyti smurto ir patyčių prevencinę programą ,,Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimą mokykloje“ (OPKUS), skatinančią mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus (globėjus/ rūpintojus) bendradarbiauti,  kurti saugią aplinką, apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) yra patyčių prevencijos programa, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos) nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą.

olweus

 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. OPKUS diegimas mokykloje:
• padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;
• sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
• padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
• suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;
• padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

 • Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 • Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
 • Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.


Olweus kopet

 Apie elektronines patyčias.

 

 

4 taisyklės prieš patyčias: 

1. Mes nesityčiosime iš kitų. 

2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi. 

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti. 

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir namuose, ir mokykloje. 

Nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m.  gruodžio 31 d. mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas.

Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%, sumažėjo chuliganiško elgesio, muštynių, pagerėjo tvarka klasėse. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio negatyvaus elgesio apraiškas.

Programos tikslasmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mok

 

yklai. OLWEUS patyčių prevencinė programa (toliau - OPPP) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavi

mo.

OPP programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn. 


 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos OLWEUS patyčių prevencinės programos koordinacinis komitetas

 1. Nijolė Babeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus pareigas, koordinatorė
 2. Marija Adamavičienė, tėvų atstovė
 3. Ineta Liškauskienė, tėvų atstovė
 4. Daiva Martimjanovienė, socialinė pedagogė, MSG vadovė
 5. Nijolė Bendaravičiūtė, psichologė, MSG vadovė
 6. Daiva Simanavičienė, pradinių klasių mokytoja, MSG vadovė
 7. Roma Berteškienė, matematikos mokytoja, MSG vadovė
 8. Kamilė Volungevičiūtė, 7 klasės mokinė
 9. Kamilė Bartkutė, 8 klasės mokinė

Mokyklos OPKUS 2020-2021 m. veiklos planas.


Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2017

Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2018

Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2019

Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2020


Informacija tėvams

Olweus programos standartas

OPPP lankstinukas

OPPP prisistatymas